bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy Ośrodka

Poniższe informacje zawarte są… również w Statucie Ośrodka.

Organami Ośrodka są…:
1. Dyrektor Ośrodka
2. Rada Pedagogiczna Ośrodka
3. Rada Rodziców Ośrodka
4. Samorząd Ośrodka
§ 13. 1. Dyrektor Ośrodka organizuje i kontroluje pracą wszystkich pracowników, tworzy właściwą atmosferą pracy jako ich przełożony, a także zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań placówki i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrodka.
2. Kompetencje dyrektora Ośrodka wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
O Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz uprawnień przekazanych przez Kuratora Oświaty i Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
3. Dyrektor w szczególności:
1) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi
3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go Kuratorowi Oświaty, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i organowi prowadzącemu Ośrodek
4) opracowuje program rozwoju Ośrodka, określający zadania służące doskonaleniu
jakości pracy Ośrodka i terminy ich realizacji:
a) obejmujący 5 lat szkolnych
b) obejmujący rok szkolny
5) analizuje wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkołach, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie
6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do
podejmowania innowacji pedagogicznych
7) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie
szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami
doskonalenia nauczycieli,
8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
9) we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny
system zapewniania jakości
10) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Ośrodka
11) może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego
obowiązkiem szkolnym do innej szkoły
12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych
13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka oraz ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administrację
finansową i gospodarczą obsługi Ośrodka. Odpowiada za majątek Ośrodka, jego
prawidłowe utrzymanie, zabezpieczenie oraz wykorzystanie
14) odpowiada za zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu
15) wykonuje inne obowiązki i realizuje uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów
§ 14. 1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie
realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
i wychowawców Ośrodka
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
3. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
2) projekt planu finansowego Ośrodka
3) wnioski dyrektora Ośrodka w sprawie przydziału nauczycielom
i wychowawcom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
4) szkolny zestaw programów nauczania
4. Rada Pedagogiczna Ośrodka przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań oraz zasad funkcjonowania rady pedagogicznej określone
w obowiązującym Ośrodek prawie oświatowym.
1) Rada Pedagogiczna przejmuje kompetencje Rady Szkoły zgodnie z ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2) powołane zespoły stałe rady pedagogicznej są jej podrzędnymi organami
kolegialnymi. Przyjmują za własne postanowienia dotyczące ich zadań oraz
obowiązujące w Ośrodku zasady funkcjonowania rady pedagogicznej.
5. Zespołom stałym nadaje się kompetencje rady pedagogicznej za wyjątkiem:
1) zatwierdzania planów pracy Ośrodka (za wyjątkiem planów działań wychowawczych i planów działań profilaktycznych na dany rok szkolny)
2) podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów (wyjątek stanowi zatwierdzanie wyników klasyfikacji uczniów kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową przez zespół stały nauczycieli szkoły zawodowej, promowanie do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego)
3) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

4) opiniowania projektu planu finansowego Ośrodka
5) opiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
6. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej i jej zespołów stałych określa szczegółowo zasady i procedury przygotowania, prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń.

§ 15. 1. W Ośrodku działa Rada Rodziców Ośrodka.
3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań .
zmierzających do doskonalenia i wspierania statutowej działalności Ośrodka, a także wnioskowanie do innych organów Ośrodka w tym zakresie spraw.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1) pobudzanie aktywności i organizowanie działalności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań Ośrodka
2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych Ĺşródeł w celu
wspierania statutowej działalności Ośrodka. Zasady wydatku funduszy określa
regulamin rady rodziców
3) zapewnienie wszystkim rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Ośrodka
i nauczycielami rzeczywistego wpływu na działalność Ośrodka
4. Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego,
programu profilaktyki oraz szkolnego zestawu programu nauczania, w tym
programów autorskich
2) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy Ośrodka
3) możliwość wyrażania opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień

awansu zawodowego
4) możliwość udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady
pedagogicznej
5) wspomaganie Ośrodka w realizacji celów i zadań zgodnych ze statutem Ośrodka
5. Radę Rodziców tworzą wybrane rady klas będące reprezentacją wszystkich rodziców
uczniów Ośrodka.
6. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzi:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i członkowie.
7. Prezydium, w imieniu Rady Rodziców podejmuje uchwały w granicach swoich
kompetencji stanowiących i opiniujących w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
8. Tryb wyboru prezydium:
1) prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym lub tajnym na ogólnym zebraniu
rodziców reprezentowanym przez rady klas
2) w skład prezydium wchodzi od 6 do 10 rodziców, proporcjonalnie do ilości uczniów w poszczególnych typach szkół
3) kadencja prezydium trwa 3 lata począwszy od 1 paĹşdziernika pierwszego roku do 30 września ostatniego roku kadencji
4) w razie ustania członkostwa w prezydium przed upływem kadencji n a skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji na najbliższym zebraniu rady przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do końca kadencji
9. Przewodniczący reprezentuje radę wobec innych organów, a ponadto:
1) kieruje pracą rady w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie rady
2) kieruje pracą prezydium
10. Działalność rady rodziców opiera się na obowiązującym prawie. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem – dyrektor zawiesza ich wykonanie.
11. Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowo zasady i procedury przygotowania, prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem .

§16 1. W Ośrodku działa Samorząd Ośrodka
2. Samorząd Ośrodka tworzy ogół uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, szkoły przysposabiającej do pracy.
3. Organami samorządu Ośrodka jest prezydium, które jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
4. Prezydium tworzą przedstawiciele szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej wybierani raz w roku z samorządów klasowych na drodze wyborów bezpośrednich, tajnych i demokratycznych.
5. W skład prezydium wchodzi po czterech uczniów ze szkoły podstawowej
i gimnazjum oraz sześciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
6. Do kompetencji prezydium należy inicjatywa we wszystkich sprawach uczniowskich oraz między innymi:
 opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, programu profilaktyki
 organizowanie działalności kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunami
i dyrektorem
 przedstawienie dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach związanych z Ośrodkiem,
a przede wszystkim dotyczących respektowania praw uczniowskich
 opiniowanie wniosków o skreślenie z listy uczniów
7. Działalność samorządu Ośrodka wspomagają opiekunowie: jeden nauczyciel ze szkoły podstawowej, jeden nauczyciel z gimnazjum oraz dwoje nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych . Opiekunowie wybierani są raz na trzy lata
w wyborach bezpośrednich, tajnych i demokratycznych . W miarę potrzeb organizuje się wybory uzupełniające.
8. Zasady działania Samorządu Ośrodka określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Zapisy regulaminu sprzeczne ze statutem Ośrodka ulegają zawieszeniu przez dyrektora do czasu ich zmiany.
§ 17. W Ośrodku określone są następujące zasady współdziałania organów Ośrodka:
1. Każdy organ Ośrodka ma zapewnioną możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą
i w statucie Ośrodka .
2. Dyrektor oraz przedstawiciele organów Ośrodka mają obowiązek wymieniać informacje istotne dla wypełniania zadań statutowych Ośrodka oraz organizacji jego pracy.
3. Wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka zapewnia dyrektor.
§ 18. 1. Sytuacje konfliktowe w Ośrodku rozwiązywane są z zachowaniem następujących zasad:
1) spór uczeń – uczeń rozstrzyga wychowawca
2) spór uczeń/wychowanek – nauczyciel/wychowawca Ośrodka rozstrzyga wicedyrektor lub kierownik Ośrodka
3) spór nauczyciel-nauczyciel rozstrzyga dyrektor
4) spór rodzic-nauczyciel rozstrzyga dyrektor
2. Dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w procesie dydaktyczno-wychowawczym Rada Pedagogiczna może powołać grupę wsparcia w składzie uzależnionym od stron i typu konfliktu.
4. W toku rozwiązywania konfliktu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania . Przebieg dyskusji w grupie wsparcia podlega protokołowaniu. Wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony konfliktu. Protokoły
z przebiegu negocjacji w grupie wsparcia pozostają w dokumentacji Ośrodka przynajmniej przez okres jednego roku, w ciągu którego mogą być udostępnione stronom.
5. Każda ze stron konfliktu może w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji wnieść do dyrektora odwołanie od zobowiązań ustalonych przez grupę wsparcia .
6. Organy Ośrodka – strony konfliktu mogą złożyć skargę na rozstrzygnięcie sprawy.Opublikował: Artur Zasada
Publikacja dnia: 20.05.2014
Podpisał: Ryszard Bielecki
Dokument z dnia: 09.11.2010
Dokument oglądany razy: 4 475